مقاوم سازی مرکز مخابرات استان اصفهان

  • دلیلی ضعف سازه: ضعف سازه در برابر بارهای ثقلی و جانبی
  • روش مقام سازی: تقویت فونداسیون، تقویت دال توسط الیاف کربن، اجرای بادبند، تقویت تیر توسط روش نزدیک به سطح افزایش مقطع ستونهای بتنی، تقویت تیرها توسط الیاف کربن 
  • محل پروژه: اصفهان 
               

مقاوم سازی مرکز مخابرات استان اصفهان
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مرکز مخابرات استان اصفهان 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx