شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی حصارک

  • دلیل ضعف سازه: شاقول سازی نفوذ آب به مقدار37 سلنتی متر
  • روش شاقول سازی: شاقول سازی توسط روش جکینگ و تشبیت توسط شمع بتنی درجا
  • محل پروژه: کرج، حصارک
شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی حصارک
نام پروژه و سال ساخت :

شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی حصارک 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx