شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ویلای مسکونی

  • دلیل ناشاقول سازه: اب شستگی و رانش خاک به مقدار 97 سانتی متر
  • روش شاقول سازی: برش ستون و تثبیت توسط شمع بتنی درجا 
  • محل پروژه: مازندران، فیلبند
   

شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ویلای مسکونی
نام پروژه و سال ساخت :

شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ویلای مسکونی 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx