شاقول سازی

نشست فونداسیون شامل دو بخش نشست آنی و تحکیمی بوده که نشست آنی بلافاصله پس از اجرای سازه رخ داده و نشست تحکیمی که تابعی از زمان می باشد ممکن است سالها به طول بیانجامد. کلیه این نشستها می بایست در زمان طراحی سازه و بر اساس نتایج مطالعات خاک مورد بررسی قرار گرفته و کنترل گردند. در بسیاری از موارد عدم مطالعه شرایط خاک و سازه، نفوذ آب به زیر فونداسیون، ریزش چاه و یا قنات های احتمالی، عدم بستر سازی مناسب، بارگذاری نامتقارن سازه و ... باعث بروز نشستهای نامتقارن و بیش از حد مجاز شده که منجر به کج شدگی سازه می گردند. این شرکت با استفاده از دو روش جک زنی و روش ابداعی برش خاک تا کنون موفق به شاقول نمودن بیش از 8 ساختمان در سراسر کشور شده است. این عملیات با چنان ملاحظاتی انجام پذیرفته که حتی کاربری این ساختمانها در حین عملیات، دچار وقفه نشده است.
6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx