میکروپایل

میکروپایل به شمعهایی با قطر کوچک گفته می شود که با تزریق گروت به صورت اصطکاکی عمل نموده و از باربری انتهای شمع، به دلیل ناچیز بودن آن، صرف نظر می گردد. شرکت مقاوم سازان پایون در بسیاری از شرایط همچون وجود خاکهای سست و ریزشی، محدودیتهای دسترسی و وجود سازه، از میکروپایل به عنوان جایگزینی برای شمعهای بتنی درجا جهت ایجاد المان های باربر فشاری و کششی و همچنین جهت اصلاح پارامترهای خاک و متعاقباً افزایش ظرفیت باربری آن و جلوگیری از پدیده روانگرایی، استفاده می نماید. این شرکت به منظور امکان اجرای میکروپایل در شرایط خاص و وجود محدودیتهای دسترسی به خصوص وجود سقف در سازه های موجود و تونلها، تجهیزات ویژه ای طراحی و ساخته و همچنین روش اجرای میکروپایلها را برای هر پروژه و براساس شرایط و نیازهای آن، طراحی و انتخاب می نماید.

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx