مقاوم سازی پلهای سواره روی منطقه پارس جنوبی- 62 عدد

محل پروژه: پارس جنوبی، عسلویه

مقاوم سازی پلهای سواره روی منطقه پارس جنوبی- 62 عدد
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی پلهای سواره روی منطقه پارس جنوبی- 62 عدد 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx