مقاوم سازی سازمان نوسازی و عمران

  • دلیل ضعف سازه: افزایش طبقه 
  • روش مقاوم سازی: افزئدن دیوار برشی و روش نزدیک به سطح افزایش مقطع تیرها و ستونهای بتنی تقویت تیرها توسط مصالح FRP
  • محل پروژه: تهران
                 

مقاوم سازی سازمان نوسازی و عمران
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی سازمان نوسازی و عمران 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx