مقاوم سازی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان

  • دلیل ضعف سازه: عدم تطابق سازه موجود با آیین نامه های طراحی جدید
  • روش مقاوم سازی: مقاومت خمشی تیرها توسط الیاف، مقاومت خمشی برشی تیرها توسط الیاف و انکور فلزی
  • محل پروژه: کردستان، سنندج
           

مقاوم سازی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx