مقاوم سازی برج مسکونی ازگل

  • دلیل ضعف سازه: افزایش طبقه
  • روش مقاوم سازی: اضافه نمودن دیوار برشی، مقاومت ستون توسط ژاکت فلزی، مقاومت دیوار های برشی موجود
  • محل پروژه: تهران
             

مقاوم سازی برج مسکونی ازگل
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی برج مسکونی ازگل 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx