مقاوم ساز مجتمع مسکونی دروس

   
  • شرح عملیات: پایدارسازی گود
  • روش مقاوم سازی: نیلینگ و انکراژ
  • محل پروژه: تهران
            

        

مقاوم ساز مجتمع مسکونی دروس
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم ساز مجتمع مسکونی دروس 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx