مقاوم سازی برج گلفام

  • شرح عملیات: پایدارسازی گود و اجرای میکروپایل
  • روش مقاوم سازی: اجرای نیلینگ و انکراژ و لوله کوبی
  • محل پروژه: تهران
        

مقاوم سازی برج گلفام
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی برج گلفام 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx