شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی گلشهر

  • دلیل ضعف سازه: ناشاقولی به دلیل نفوذ آب به زیر فونداسیون به مقدار 25 سانتی متر
  • روش شاقول سازی: شاقول سازی توسط روش برش خاک
  • محل پروژه: استانالبرز
   

شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی گلشهر
نام پروژه و سال ساخت :

شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی گلشهر 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx