تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی

محل پروژه: تهران، خیابان نواب

تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی
نام پروژه و سال ساخت :

تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx