طراحی مقاوم سازی مصلی پردیس

  • دلیل ضعف سازه: ضعف در طراحی ، تغییر در آیین نامه ها
  • روش مقاوم سازی: مقاومت سازه فضا کار توسط المان های فلزی، مقاومت سازه های بتنی توسط الیافfrp
  • محل پروژه: شهر جدید پردیس

طراحی مقاوم سازی مصلی پردیس
نام پروژه و سال ساخت :

طراحی مقاوم سازی مصلی پردیس 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx