طراحی مقاوم سازی ساختمان اداره برق نسیم شهر

  • دلیل ضعف سازه: سوختن سازه در اتش
  • روش مقاوم سازی: مقاوم سازی اعصای فلزی با ورق های فولادی، جکینگ سقف های خیز داده شده
  • محل پروژ: نسیم شهر

طراحی مقاوم سازی ساختمان اداره برق نسیم شهر
نام پروژه و سال ساخت :

طراحی مقاوم سازی ساختمان اداره برق نسیم شهر 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx