مجتمع 188 واحدی شقایق

  • دلیل ضعف سازه: افزایش طبقه
  • روش مقاوم سازی : مقاوم سازی تیرها و ستون ها توسط الیاف کربن و شیشه
  • محل پروژه: استان مازندران، فریدونکنار
          
مجتمع 188 واحدی شقایق
نام پروژه و سال ساخت :

مجتمع 188 واحدی شقایق

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx