پایدار سازی گود

عملیات پایدارسازی گود و تثبیت ترانشه ها، با بهره گیری از آخرین فن آوری های ژئوتکنیکی، روش های نوین نیلینگ، انکراژ و استرند و در اختیار داشتن ماشین آلات و تجهیزات مدرن و مناسب، از نظر اقتصادی، زمانی و امنیتی نسبت به روش های سنتی برتری دارند. شرکت مقاوم سازان پایون، پروژه های زیادی را در زمینه پایدارسازی گود با روش های مختلف همچون شمع بتنی، سولجر، دیوار دیافراگمی و سپرکوبی به همراه نیلینگ، انکراژ و استرند، با موفقیت به اتمام رسانده است. پایدارسازی گود می تواند به صورت موقت تا زمان اجرای کامل سازه و دیوار حائل و یا به صورت دائمی طراحی و اجرا گردد. این شرکت همواره می کوشد تا بهترین روش پایدارسازی را برای پروژه های مختلف با در نظر گرفتن نوع خاک، شرایط پیرامونی و سطح آب زیر زمینی در زمان مناسب طراحی و اجرا نماید.

  • دیوار دیافراگمی
  • شمع
  • نیلینگ و استرند
6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx