سیستم های پیش تنیده و پس کشیده

شرکت مقاوم سازان پایون همواره به عنوان شرکتی پیشرو در ارائه خدمات نوین مهندسی و روشهای ویژه ساخت، مطرح بوده است. یکی از این روشها که امروزه در ساخت سازه ها استفاده می گردد، سیستمهای پیش تنیده و پس کشیده می باشد. استفاده از سقفهای بتن مسلح پیش تنیده و پس کشیده موجب افزایش فواصل ستونها و متعاقباً بهبود فضای معماری ساختمان گشته و همچنین باعث کاهش مصالح مصرفی مانند بتن و میلگرد می گردد. با توجه به این که سقفهای بتنی یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختمانها می باشند و وظیفه انتقال بارهای ثقلی و جانبی را بر عهده دارند، موارد ذکر شده در بهینه سازی ساختمانها نقش مؤثری ایفا می نمایند. روشهای پیش تنیده و پس کشیده نه تنها در سقفهای بتنی دارای کاربرد می باشد بلکه در موارد دیگری همچون تقویت اعضای موجود سازه ای مانند فونداسیون، تیر، دال و کنسولها مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت پایون طی دهه اخیر موفق به طراحی و اجرای پروژه های برجسته ای با استفاده از فناوری پیش تنیدگی و پس کشیدگی بر اساس استانداردهای روز بین المللی برای ساختمانهای جدید و مقاومسازی ساختمانهای موجود، شده است.
6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx